Foreningen

 1. Foreningens navn er Gentofte Cabaret-Gruppe, og dens hjemsted er Gentofte Kommune.
 1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til den danske visekunst og revygenre gennem indstudering og opførelse af cabaret’er, viseaftener og revyer primært i Gentofte Kommune.
 1. Som medlemmer kan optages alle med interesse for visesang og revykunst. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves en måned før afholdelsen af denne. Forenings- og regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælger af sin midte en kasserer og en sekretær. Foreningens tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem. Såfremt et arrangement giver overskud, tilfalder det velgørende formål efter bestyrelsens valg. Mindre overskud overføres til førstkommende arrangement.
 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i Gentofte Kommune senest inden udgangen af marts måned og varsles via e-mail senest 14 dage før. Dagsorden for generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:
 1. Formandens beretning.
 2. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
 3. Fastsættelse af årligt kontingent.
 4. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
 5. Valg af formand, revisor og revisorsuppleant
 6. Valg af øvrige medlemmer og evt. suppleanter
 7. Eventuelt
 1. Generalforsamlingen stemmer ved håndoprækning eller skriftligt, såfremt mindst fem medlemmer forlanger det. Adgang med stemmeret opnås kun af medlemmer, der har betalt det årlige kontingent. Stemmeretten kan udøves ved fuldmagt. Der føres protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen, og denne underskrives af dirigenten og formanden.
 1. Ændringer af vedtægterne, ophævelse af foreningen eller sammenlægning med anden beslægtet forening kræver vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede er mødt frem og hvor mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for.
 1. Ved evt. ophør tilfalder foreningens eventuelle formue Gentofte Kommune, øremærket til kulturelle aktiviteter.

Således vedtaget på 5. ordinære generalforsamling i Charlottenlund, den 3. marts 2020

Anne-Lotte Kruger, dirigent  –  Carsten Scheuer, formand  –  Gorm Dannisboe Iversen, kasserer

Bestyrelsen pr. 1. januar 2023

Carsten Scheuer, formand (midten)

Gorm Dannisboe Iversen, kasserer (tv)

Kim Preuthun (th)

Flemming Makalhof (gemmer sig i baggrunden)

Kirsten Iversen (var ude og nette sig)

Low-2014-8

Revisorer

Sigurd Diamant, Claus Bruun (suppleant)

Medlemsskab 100 kr./år – gælder for hele husstanden

Send mail til info@cabaretgruppen.dk og oplys navn/navne og adresse samt tlf.nummer, hvorefter du får tilsendt foreningens kontonr. i bank. Overfør kontingentet, og du får tilsendt velkomstmail med medlemsnummer. Venlig hilsen bestyrelsen.